1. Online-erbjudandets innehåll

SuperSopTunna® kan inte garantera riktigheten och fullständigheten i innehållet på denna sida. På grund av den stora mängden bakomliggande data och dess relevanta uppdateringar kan SDK:et inte hållas ansvarigt för att den information som tillhandahålls är punktlig. Anspråk om skadeståndsansvar gentemot SuperSopTunna®, med avseende på följderna av att använda ofullständig eller felaktig information i dess interneterbjudande, är huvudsakligen uteslutna. SuperSopTunna® förbehåller sig ensamrätt att ändra, komplettera och ta bort delar av sidan eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att temporärt eller definitivt upphöra med dess publicering. Operatören kan inte hållas ansvarig för otillåten hantering av interneterbjudandet och allt skadeståndsansvar är uteslutet.

  1. Korsreferenser och länkar

I de fall där det förekommer korsreferenser till andra webbplatser (hyperlänkar) utanför ansvarsområdet för SuperSopTunna® kan inget ansvar tas för deras innehåll. SuperSopTunna® frånsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för sådant innehåll. SuperSopTunna® framhåller uttryckligen att vid den tidpunkt då sådana länkar upprättades kunde inget olagligt innehåll hittas på de länkade webbplatserna. Allt ansvar för ogiltigt, felaktigt eller ofullständigt innehåll på en länkad webbplats, och eventuella skador som orsakas av detta, åligger webbplatsens operatör. SuperSopTunna® frånsäger sig också ansvar för innehållet på andra webbplatser utanför dess inflytande där det finns länkar till dess interneterbjudande.

  1. Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärkesnamn i interneterbjudandet skyddas av tredje parter – och alla logotyper omfattas av gällande bestämmelser för respektive innehavares varumärkes- och äganderätt. Upphovsrätten till publicerade objekt och de objekt som produceras av SuperSopTunna® förblir företagets egendom. Kopiering eller användning av grafik, ljudfiler, videosekvenser eller texter för allmänna ändamål får endast ske med uttryckligt skriftligt godkännande från SuperSopTunna®, förutsatt att webbplatsen inte innehåller något meddelande om fri användning av webbplatsens innehåll.

  1. Giltighetsklausul

Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte eller inte längre efterlever tillämplig lagstiftning till fullo kommer detta inte att ha någon inverkan på innehållet i och giltigheten av återstående delar av detta dokument. I detta fall ska en giltig bestämmelse som ligger så nära den icke-tillämpliga men initialt avsedda klausulen som möjligt gälla. Detta gäller även juridiska utelämnanden.

© 2018 – SuperSopTunna® Kyrkhamnsvägen 2 – SE-165 10 Hässelby

 

R.C. Luxembourg B 34560
Autorisation d’établissement N° 63297/B
Direktör: Hans-Peter Walter

info@superst.se