Skyddet av våra kunders och partners personuppgifter är en viktig del av vårt dagliga arbete. Därför vill vi informera dig om våra dataskyddsregler som bygger på bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) från den 25 maj 2018 och andra bestämmelser avseende dataskydd.

Dataskydd är även en viktig faktor inom vårt företag. Vår personal har uppmanats att uttryckligen åta sig att upprätthålla sekretess såväl som efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.

Personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning från den 25 maj 2018 definieras personuppgifter som uppgifter avseende en specifik eller identifierbar persons enskilda och faktiska situation. Sådana uppgifter omfattar t.ex. personens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Företags-/verksamhetsuppgifter

Dessa uppgifter samlas in av SuperSopTunna® inom ramen för våra avtal med myndigheter och avser till största delen uppgifter om avfallshantering för företag, institutioner, förvaltningar osv. De omfattar bland annat avfallsmängder, uppgifter om insamlingsinfrastrukturen, uppgifter om bearbetning av avfall osv.

I syfte att uppfylla våra uppdrag och tillhandahålla tjänster måste SuperSopTunna® samla in och lagra både personuppgifter och företags-/verksamhetsuppgifter. SuperSopTunna® förbinder sig att använda samtliga kunders och affärspartners uppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att kunna uppfylla våra uppdrag och tillhandahålla tjänster. Detta gäller även för att skicka ut dokumentation, sammanställa erbjudanden och besvara enskilda frågor.

Kommunikation med tredje parter

I princip överförs inte uppgifter till tredje part om detta inte är nödvändigt för att uppfylla vårt uppdrag och tillhandahålla våra tjänster. Förvaltningar eller andra myndigheter får endast uppgifter inom ramen för våra rättsliga förpliktelser eller baserat på domstolsbeslut. På begäran från de behöriga myndigheterna har vi rätt att i enskilda fall lämna ut sådana uppgifter i den utsträckning det krävs för att förhindra faror.

Hantering av cookies

Det kan hända att denna webbplats använder cookies. De är små textfiler som används för att analysera information relaterad till användarens navigering (besöksfrekvens, besökets varaktighet, besökta sidor, språkinställningar osv.) Webbplatsen lagrar dem i en katalog i användarens dator. De innehåller namnet på den server som skapade dem, en identifierare som ett enstaka numeriskt värde samt ett utgångsdatum. Den unika identifieraren ger denna webbplats möjlighet att känna igen användarens dator vid varje besök. Användaren kan bestämma om webbplatsens server ska ha tillåtelse att lagra cookies i datorn eller ej. Användaren kan också ändra webbläsarens inställningar för att inte acceptera och lagra cookies. Dessutom kan användaren ta bort alla lagrade cookies. Användningen av vissa funktioner på denna webbplats kan begränsas eller avaktiveras om användaren inte accepterar cookies från webbplatsen. Vi rekommenderar därför att användaren ställer in sin webbläsare så att cookies från denna webbplats accepteras.

Säkerhetsåtgärder

I syfte att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst och missbruk har vi vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Våra säkerhetsprocedurer för skydd mot skador, förstörelse eller obehörig åtkomst granskas regelbundet och anpassas till den senaste tekniken.

Information och återkallelse

Du kan när som helst, och utan att ange någon orsak, få information om dina personuppgifter som lagras hos vårt företag. Du kan när som helst blockera, ändra eller begära radering av sådana uppgifter och göra invändningar mot insamling och lagring av sådana uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till insamling och användning av sådana uppgifter när som helst och utan att ange någon orsak till detta.

Kontakta följande adress. Vi står till ditt förfogande när som helst för att besvara fler frågor avseende skydd för och behandling av dina personuppgifter.

Radering

Dina uppgifter kommer att raderas vid slutet av vårt samarbete, såvida vi inte har en uttrycklig överenskommelse om användning av sådana uppgifter efter det avslutade samarbetet.

Frågor och tillgänglighet

Använd kontaktuppgifterna som anges i företagsinformationen för eventuella ytterligare frågor eller förslag avseende dataskydd.

© SuperSopTunna® – Box 5035 – SE-165 10 Hässelby